Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Golf Club

Head Irrigation | Trưởng nhóm vận hành hệ thống tưới sân gôn

 • Quang Nam
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Grounds maintenance, Maintenance
 • Golf Club
 • 08/12/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Scope of Position | Phạm vi công việc

 • The Head Irrigation, under the supervision of the Golf Course Superintendent and the Assistant Superintendent, is responsible for the programming, operation and maintenance of the golf course irrigation system and performs related tasks as required including drainage works | Dưới sự giám sát của Giám đốc bảo trì và Phó Giám đốc bảo trì sân gôn, Trưởng nhóm vận hành hệ thống tưới sân gôn chịu trách nhiệm lập trình, vận hành và bảo dưỡng hệ thống tưới của sân gôn và thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo yêu cầu, bao gồm các công trình thoát nước của sân gôn.
 • The Head Irrigation is also required to report any irregularities in course turf quality to the Golf Course Superintendent and/or Assistant Golf Course Superintendent | Chịu trách nhiệm báo cáo cho Giám đốc bảo trì và Phó Giám đốc bảo trì sân gôn nếu phát hiện những bất thường xảy ra đối với chất lượng cỏ trên sân gôn.

Responsibilities and Accountabilities | Trách nhiệm công việc

 • Work professionally and skilled under directions of the Superintendent and the Assistant Superintendent, complete assigned tasks at the highest work standards | Làm việc một cách chuyên nghiệp và thành thạo dưới sự chỉ đạo của Giám đốc bảo trì và Phó Giám đốc bảo trì sân gôn, luôn hoàn thành công việc được giao với tiêu chuẩn và hiệu quả công việc cao nhất.
 • Directly implement and supervise the operation, maintainance and repair of a complex irrigation system including leaks in distribution lines, piping, valves, sprinkler heads, communication lines, irrigation control lines, IC controllers, risers and wiring as needed | Trực tiếp thực hiện và giám sát việc vận hành, bảo trì và sửa chữa hệ thống tưới phức tạp của sân gôn bao gồm những rò rỉ trong đường ống phân phối nước, hệ thống ống dẫn, van, đầu phun nước, đường dây kết nối, đường dây điều khiển hệ thống tưới, bộ điều khiển IC, ống đứng và hệ thống dây điện khi cần thiết.
 • Operate and maintain the well and pump stations on a daily basis following Superintendent’s maintenance program and ensure the pump house is neat and clean at all times | Vận hành và bảo trì các giếng khoan và trạm bơm hàng ngày theo chương trình bảo trì của Giám đốc bảo trì sân gôn, đảm bảo trạm bơm luôn gọn gàng và sạch sẽ.
 • Periodically inspect the various components of the irrigation system to ensure that they are operating properly | Định kỳ kiểm tra các linh kiện của hệ thống tưới để đảm bảo hệ thống luôn hoạt động tốt.
 • Keep a detailed record of dry patch and wet areas | Ghi chú chi tiết về những khu vực khô ráo và những khu vực ẩm ướt.
 • Check drainage particularly before the wet season and repair and fix that need attention | Kiểm tra hệ thống thoát nước một cách kỹ lưỡng trước mùa mưa và sửa chữa những chỗ cần thiết.
 • Check sprinkler head arcs every time they are turned on | Kiểm tra các đầu phun nước mỗi khi chúng được khởi động.
 • Operate irrigation heads in dry areas needing additional water | Khởi động các đầu tưới ở những khu vực khô cần thêm nước.
 • Service and repair floating aerators & fountains on a regular basis | Thường xuyên bảo trì và sửa chữa các thiết bị sục khí nổi và đài phun nước.
 • Ensure that trimming around all irrigation heads and QCV’s is performed regularly | Đảm bảo cắt tỉa xung quanh tất cả các đầu tưới và đảm bảo hệ thống QCV hoạt động liên tục.
 • Ensure that drainage pits, sprinkler heads and valve boxes are always kept neatly trimmed | Đảm bảo các hố thoát nước, các đầu phun nước và các hộp van luôn được chỉnh sửa gọn gàng.
 • Ensure that any irrigation line breaks are communicated immediately to the Superintendent or Assistant Superintendent and take priority over other work | Đảm bảo bất kỳ hư hỏng nào trong đường ống tưới phải được thông báo ngay lập tức cho Giám đốc bảo trì và/hoặc Phó Giám đốc bảo trì và phải được ưu tiên sửa chữa hàng đầu.
 • Keep a check on par stocks for irrigation stores and notify the Superintendent if orders need to be made | Thường xuyên kiểm tra kho linh kiện của hệ thống tưới để đảm bảo kho luôn tồn số lượng linh kiện cần thiết tối thiểu và thông báo ngay cho Giám đốc bảo trì và/hoặc Phó Giám đốc bảo trì nếu cần thiết phải đặt hàng.
 • Carry out all testing procedures as required on controllers | Thực hiện tất cả các thủ tục kiểm tra theo yêu cầu trên hệ thống điều khiển.
 • Ensure the security of all company tools and equipment | Đảm bảo an toàn cho tất cả các công cụ và thiết bị của Công ty.
 • Effectively manage, organize and assign works for the Irrigation team | Quản lý, tổ chức và phân công công việc một cách hiệu quả cho nhóm vận hành hệ thống tưới.
 • Provide trainings and guidances for Irrigation staff in each assigned task Đào tạo và hướng dẫn cho các nhân viên tưới tiêu trong mỗi nhiệm vụ được giao.

Other Duties | Các nhiệm vụ khác:

 • Comply with all standards of performance, behaviour and operational policies and procedures in place at Hoiana Shores Golf Club at all times | Luôn tuân thủ các tiêu chuẩn, chính sách và quy trình hoạt động của Sân gôn Hoiana Shores.
 • Participate in appropriated internal and external activities to enhance prestige of the Company | Tham gia các hoạt động phù hợp cả trong và ngoài Công ty nhằm mục đích nâng cao uy tín và danh tiếng của Công ty.
 • Perform other relevant duties as directed by the Golf Course Superintendent and the Assistant Superintendent | Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo chỉ đạo của Giám đốc bảo trì và Phó Giám đốc bảo trì sân gôn.

Job Requirement

 • Working knowledge of basic electricity and hydraulics related to an irrigation system, including automatic valves and controllers, and working knowledge of various types of pumps and pumping systems | Kiến thức làm việc căn bản về điện và thủy lực liên quan đến hệ thống tưới tiêu, bao gồm các van và các bộ điều khiển tự động, kiến thức về các loại máy bơm và các hệ thống bơm khác nhau.
 • Full understanding of the Rainbird Central control operating system is a need for this position | Hiểu biết đầy đủ về hệ thống điều khiển và vận hành Rainbird Central là một yêu cầu cần thiết cho vị trí này.
 • Understanding of agronomy, turfgrass science and the rules of golf | Hiểu biết về nông học, khoa học về cỏ và các quy tắc chơi gôn.
 • Knowledge of tools, methods and materials used in grounds and landscape area maintenance work. Ability to operate light motorized equipment | Hiểu biết về các công cụ, phương pháp và vật liệu được sử dụng trong công tác bảo trì sân và cảnh quan. Khả năng vận hành các thiết bị cơ giới nhẹ.
 • Ability to follow oral and written directions | Có khả năng tuân theo chỉ dẫn bằng miệng và bằng văn bản.
 • Formal Turfgrass Management/Agriculture training is a plus | Đào tạo chính quy về Quản lý cỏ hoặc Nông nghiệp là một lợi thế.
 • 3-year minimum on golf course irrigation experience | Tối thiểu 3 năm về kinh nghiệm về tưới tiêu sân gôn.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.