Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Hoiana Management

Hoiana Management provides operational support to our business partners through oversight, services and resources.

Laundry CBW Tunnel Washer Operator /Nhân viên vận hành máy giặt hệ thống CBW Tunnel

 • Da Nang, Quang Nam
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Intermediate
 • 3 - 5 Years
 • Competitive
 • Central Laundry, Laundry
 • Hoiana Management
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

The incumbent of this position is responsible for operating the Tunnel Washer (CBW) and with the support of a loading assistant and processors, but not limited to, receiving of dirty laundry, sorting laundry per item code and per client code, inspecting laundry for damages before the wash process, loading/feeding of laundry bags and feed conveyer to the Tunnel washer, monitoring the Tunnel washer process, and in any other production related tasks relating to the core processes of the business.

Vị trí này chịu trách nhiệm vận hành hệ thống giặt ủi (CBW) và hỗ trợ phụ tải và bộ xử lý, nhưng không giới hạn, nhận đồ giặt bẩn, phân loại đồ giặt theo mã hàng và mã bộ phận, kiểm tra sự hư hại của đồ giặt trước khi quá trình giặt, nạp / cho túi giặt vào băng tải của hệ thống máy giặt, giám sát quá trình giặt và trong bất kỳ nhiệm vụ liên quan đến sản xuất nào khác liên quan đến các quy trình cốt lõi của công ty.

PRIMARY RESPONSIBILITIES/TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC

Loading Tunnel Washer/Tải máy giặt

 1. Receive dirty linen from the hotel in trolleys and bags/Nhận khăn trải giường bẩn từ khách sạn trong xe đẩy và túi giặt/
 2. Identify and sort dirty linen and sequence the trolleys as per standard operating procedures/Xác định và sắp xếp các loại vải bẩn và sắp xếp các xe đẩy theo các quy trình vận hành tiêu chuẩn
 3. Ensure that before loading the bag system (if the bag system is employed) that the bag is properly and securely closed or ensuring the loading conveyor compartment is vacant and clean./Đảm bảo rằng trước khi tải hệ thống túi giặt (nếu có), túi được đóng đúng cách và đóng chặt hoặc đảm bảo băng tải được bỏ trống và sạch sẽ.

Correct sequencing of loads or transfers/Sắp xếp chính xác tải hoặc chuyển

 1. Load dirty linen as per item and code into the vacant conveyer compartment or Load dirty linen as per item and customer code into the bag loading system – in accordance with accepted standards and manufacturers recommendations/Tải vải lanh bẩn theo vật phẩm và mã vào khoang băng tải trống hoặc nạp vải bẩn theo mục và mã khách hàng vào hệ thống xếp túi - phù hợp với tiêu chuẩn được chấp nhận và khuyến nghị của nhà sản xuất
 2. Select correct item code and customer code on the computer system after loading the empty conveyer compartment / Select correct item code and customer code on the computer system after loading bag loading system/Chọn đúng mã mặt hàng và mã khách hàng trên hệ thống máy tính sau khi tải khoang chứa hàng trống / Chọn đúng mã mặt hàng và mã khách hàng trên hệ thống máy tính sau khi tải hệ thống tải túi
 3. Ensure that neither the conveyer system nor the bag loading system is under loaded or over loaded/Đảm bảo rằng không phải hệ thống băng tải hoặc hệ thống tải túi đang được nạp hoặc quá tải
 4. Select correct bag loading system storage / conveying line as per standard operating procedure and transfer the bags to the conveying line (If the bag system is employed)/Chọn dây chuyền lưu trữ / vận chuyển hệ thống tải túi đúng theo quy trình vận hành tiêu chuẩn và chuyển túi đến dây chuyền truyền tải (Nếu hệ thống túi được sử dụng)
 5. Perform all administrative tasks relating to the loading / processing of the dirty linen through the Tunnel Washer/Thực hiện tất cả các nhiệm vụ quản lý liên quan đến việc nạp / xử lý vải bẩn thông qua hệ thống máy giặt
 6. Ensure empty trolleys are returned to the soiled linen and uniform sorting area./Đảm bảo xe đẩy trống được trả lại đến khu chứa vải bẩn và khu vực phân loại đồng phục.
 7. Ability to perform first line maintenance tasks on production machinery e.g. cleaning, removing blockages, housekeeping, etc./Khả năng thực hiện các nhiệm vụ bảo trì đường dây đầu tiên trên máy móc sản xuất, ví dụ: làm sạch, loại bỏ tắc nghẽn, vệ sinh, vv
 8. Identify and report deviations / problems to the Supervisor / Manager/Xác định và báo cáo sai lệch / vấn đề cho Giám sát / Người quản lý
 9. Comply with all legislative requirements, standards, rules, procedures, policies, regulations, etc./Tuân thủ tất cả các yêu cầu, tiêu chuẩn, quy tắc, thủ tục, chính sách, quy định, vv

Occupational Health and Safety/Sức khỏe và an toàn lao động

 1. Ensure daily inspections are conducted on the machinery and surrounding area to identify and Health and Safety hazards and reported to the H & S representatives or Supervisor / Manager/Kiểm tra hàng ngày được tiến hành trên máy móc và khu vực xung quanh để xác định và các mối nguy hiểm về sức khỏe và an toàn và báo cáo cho các đại diện của H&S hoặc Giám sát /Trưởng phòng
 2. Comply to all Health and Safety regulations, procedures, policies, standard operating procedures and other standards always e.g. PPE/Tuân thủ tất cả các quy định, thủ tục, chính sách, quy trình vận hành chuẩn và các tiêu chuẩn khác về sức khỏe và an toàn mọi lúc, ví dụ: PPE
 3. Comply to all operational standard operating procedures always/Tuân thủ tất cả các quy trình vận hành tiêu chuẩn hoạt động mọi lúc
 4. Perform all other reasonable instructions relating to all aspects of the business / operation, when required./Thực hiện tất cả các hướng dẫn hợp lý khác liên quan đến tất cả các hoạt động của lò hơi và khi được yêu cầu

Job Requirement

2-4-year degree holder of any related course or equivalent professional training/Bằng cấp 2-4 năm của bất kỳ khóa học liên quan hoặc đào tạo chuyên môn tương đương

Minimum of 1-year experience as a Laundry worker in a Laundry related process environment/Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm nhân viên giặt ủi trong môi trường liên quan đến hệ thống giặt ủi

Industrial laundry machine operator experience would be preferable/Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vận hành máy giặt công nghiệp

Skills competencies/Kỹ năng công việc

 1. Basic understanding of the laundry / production process/Hiểu biết cơ bản về quy trình giặt ủi / sản xuất
 2. Basic understanding of the supply and demand chain/Hiểu biết cơ bản về chuỗi cung và cầu
 3. Basic understanding of quality principles/Hiểu biết cơ bản về nguyên tắc chất lượng
 4. Basic understanding of customer satisfaction and factors influencing customer satisfaction/Hiểu biết cơ bản về sự hài lòng của khách hàng và các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng
 5. Basic understanding of the maintenance processes required in a production environment/Hiểu biết cơ bản về các quy trình bảo trì cần thiết trong môi trường sản xuất
 6. Basic understanding of all related legislation and ability to comply to relevant legislation (OHSA, BCEA, LRA)/Hiểu biết cơ bản về tất cả các luật liên quan và khả năng tuân thủ pháp luật liên quan (OHSA, BCEA, LRA)
 7. Ability to communicate, both verbally and written, clearly and accurately in English is an advantage as the equipment instructions and emergency controls are generally in English. This is, however, not essential./Khả năng giao tiếp, cả bằng lời nói và viết, rõ ràng và chính xác bằng tiếng Anh là một lợi thế vì các hướng dẫn về thiết bị và điều khiển khẩn cấp thường bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, điều này không bắt buộc.
 8. Ability to interpret and understand production targets / goals and to record hourly and daily production figures/Khả năng diễn giải và hiểu mục tiêu / mục tiêu sản xuất và ghi lại số liệu sản xuất hàng giờ và hàng ngày
 9. Ability to identify different laundry items, understand classifications codes and customer codes and the ability to correctly select these per load/Khả năng xác định các mặt hàng giặt khác nhau, hiểu mã phân loại và mã khách hàng và khả năng chọn đúng các gói này cho mỗi lần tải
 10. Ability to transfer received laundry items to the correct washing process in the correct sequence as per standard operating procedures/Khả năng chuyển các đồ giặt đã nhận vào đúng quy trình giặt theo đúng trình tự theo quy trình vận hành tiêu chuẩn
 11. Ability to unload dirty laundry bags / trolleys, weigh the items and record the weight of the different laundry items per wash load either electronically or manually/Có khả năng dỡ bỏ túi / giỏ đựng đồ giặt bẩn, cân các vật phẩm và ghi lại trọng lượng của các vật dụng giặt khác nhau trên mỗi lần giặt bằng điện tử hoặc bằng tay
 12. Ability to operate the bag hoist and select the correct routing through the wash process (if this system is employed)/Có khả năng vận hành túi nâng và chọn định tuyến chính xác thông qua quá trình giặt (nếu hệ thống này được sử dụng)
 13. Ability to select and change item and customer codes on the computer system./Khả năng lựa chọn và thay đổi mã hàng và mã khách hàng trên hệ thống máy tính.
 14. Ability to identify deviations / problems and to resolve them as well as report these deviations to the Supervisor / Manager./Có khả năng xác định độ lệch / vấn đề và giải quyết chúng cũng như báo cáo những sai lệch này cho Giám sát / Người quản lý.
 15. Ability to perform laundry item inspections on all received items, identify damaged items and sort damaged items and report such damaged items to the relevant people/Khả năng thực hiện kiểm tra vật phẩm giặt trên tất cả các vật phẩm nhận được, xác định các vật phẩm bị hư hỏng và phân loại các vật phẩm bị hư hỏng và báo cáo những vật phẩm hư hỏng đó cho những người có liên quan
 16. Ability to perform first line maintenance tasks on production machinery e.g. cleaning, removing blockages, etc./Khả năng thực hiện các nhiệm vụ bảo trì đường dây đầu tiên trên máy móc sản xuất, ví dụ: làm sạch, loại bỏ tắc nghẽn, v.v.
 17. Ability to adjust, select and change computer system settings as and when required and monitor loads through the wash process/Khả năng điều chỉnh, lựa chọn và thay đổi các thiết lập hệ thống máy tính khi cần thiết và giám sát tải thông qua quá trình giặt
 18. Must be able to work shifts, weekends, overtime and Public Holidays when required/Có thể làm việc ca, cuối tuần, làm thêm giờ và ngày lễ khi có yêu cầu
 19. Physical ability to climb up and down stairs and other structures/Thể chất tốt để leo lên và xuống cầu thang và các địa hình khác
 20. Physical ability to pick up and move around objects/bags weighing in excess of 30kg/Có sức khỏe tốt để nhận và di chuyển xung quanh các đồ vật/ túi giặt có trọng lượng vượt quá 30kg​
 21. Ability to communicate, both verbally and written, clearly and accurately in English (First or Second Language) and complete relevant reports and inspection lists accurately or/Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và hoàn thành chính xác các báo cáo và danh sách kiểm tra một cách chính xác hoặc
 22. Vietnamese speaker with the ability to make use of an interpreter or relevant APP on an Android or iApple device to be fully familiar with requirements outlined above as well as completing the relevant reports and inspection lists./Người nói tiếng Việt có khả năng sử dụng ứng dụng thông dịch trên thiết bị Android hoặc Apple để hoàn toàn quen thuộc với các yêu cầu được nêu ở trên cũng như hoàn thành các báo cáo và danh sách kiểm tra có liên quan.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.